Dành cho Giáo viên

Hỏi toán và giải toán: Chủ đề - Phép nhân, phép chia số có 4 chữ số với số có 1 chữ số (lớp 3)