hotline: 04-06668 4848 hoặc 0964 483 669 hoặc 0964 109 858

Phụ huynh chỉ cần đăng kí gói Học bất kỳ sẽ được tặng Thẻ xem hướng dẫn giải các bài toán khó trong vòng 12 tháng. Hãy Click "Đăng kí" ngay để được nhận Thẻ.
Dành cho Giáo viên
  • Đây là các chuyên đề toán từ cơ bản đến nâng cao, theo đúng chương trình học toán trên lớp.
  • Hàng tháng, các em học và làm bài kiểm tra các chuyên đề toán của tháng đó.
  • Để vượt qua một chuyên đề toán, em cần đạt 7 điểm trở lên. Hãy bắt đầu với chuyên đề cơ bản.
  • Các em hãy cố gắng làm nhiều bài test để tiến bộ và giành nhiều sao!
Tháng Học toán cơ bản Học toán nâng cao

Tháng 5

(tuần 36 - 37)

Chương trình sách giáo khoa
Ôn tập Chuyên đề - Cộng, trừ, nhân, chia số hữu...
(Chưa học) 0 đ
Ôn tập Chuyên đề - Lũy thừa của số hữu tỉ (Cơ...
(Chưa học) 0 đ
Ôn tập Chuyên đề - Tính chất dãy tỉ số bằng nhau...
(Chưa học) 0 đ
Ôn tập Chuyên đề - Cộng, trừ, nhân, chia số hữu...
(Chưa học) 0 đ
Ôn tập Chuyên đề - Lũy thừa của số hữu tỉ (Nâng...
(Chưa học) 0 đ
Ôn tập Chuyên đề - Tính chất dãy tỉ số bằng nhau...
(Chưa học) 0 đ

Tháng 4

(tuần 32 - 35)

Chương trình sách giáo khoa
Chuyên đề - Đường trung trực của một đoạn thẳng....
(Chưa học) 0 đ
Chuyên đề - Nghiệm của đa thức một biến (Cơ bản)
(Chưa học) 0 đ
Chuyên đề - Tính chất ba đường cao của tam giác...
(Chưa học) 0 đ
Chuyên đề - Đường trung trực của một đoạn thẳng....
(Chưa học) 0 đ
Chuyên đề - Nghiệm của đa thức một biến (Nâng...
(Chưa học) 0 đ
Chuyên đề - Tính chất ba đường cao của tam giác...
(Chưa học) 0 đ

Tháng 3

(tuần 28 - 31)

Chương trình sách giáo khoa
Chuyên đề - Đa thức. Cộng, trừ đa thức
(Chưa học) 0 đ
Chuyên đề - Đa thức một biến. Cộng trừ đa thức...
(Chưa học) 0 đ
Chuyên đề - Bất đẳng thức tam giác (Cơ bản)
(Chưa học) 0 đ
Chuyên đề - Tính chất ba đường trung tuyến của...
(Chưa học) 0 đ
Chuyên đề - Tia phân giác của một góc. Ba đường...
(Chưa học) 0 đ
Chuyên đề - Bất đẳng thức tam giác (Nâng cao)
(Chưa học) 0 đ
Chuyên đề - Tính chất ba đường trung tuyến của...
(Chưa học) 0 đ
Chuyên đề - Tia phân giác của một góc. Ba đường...
(Chưa học) 0 đ

Tháng 2

(tuần 25 - 27)

Chương trình sách giáo khoa
Chuyên đề - Đơn thức. Đơn thức đồng dạng
(Chưa học) 0 đ
Chuyên đề - Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện...
(Chưa học) 0 đ
Chuyên đề - Đường xiên và hình chiếu (Cơ bản)
(Chưa học) 0 đ
Chuyên đề - Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện...
(Chưa học) 0 đ
Chuyên đề - Đường xiên và hình chiếu (Nâng cao)
(Chưa học) 0 đ

Tháng 1

(tuần 20 - 24)

Chương trình sách giáo khoa
Chuyên đề - Thống kê và biểu đồ
(Chưa học) 0 đ
Chuyên đề - Tam giác cân (Cơ bản)
(Chưa học) 0 đ
Chuyên đề - Định lí Pitago (Cơ bản)
(Chưa học) 0 đ
Chuyên đề - Các trường hợp bằng nhau của tam giác...
(Chưa học) 0 đ
Chuyên đề - Khái niệm biểu thức đại số. Giá trị...
(Chưa học) 0 đ
Chuyên đề - Tam giác cân (Nâng cao)
(Chưa học) 0 đ
Chuyên đề - Định lí Pitago (Nâng cao)
(Chưa học) 0 đ
Chuyên đề - Các trường hợp bằng nhau của tam giác...
(Chưa học) 0 đ
Chuyên đề - Khái niệm biểu thức đại số. Giá trị...
(Chưa học) 0 đ

Tháng 12

(tuần 16 - 19)

Chương trình sách giáo khoa
Chuyên đề - Hàm số
(Chưa học) 0 đ
Chuyên đề - Mặt phẳng tọa độ
(Chưa học) 0 đ
Chuyên đề - Đồ thị hàm số y = ax (a khác 0) (Cơ...
(Chưa học) 0 đ
Chuyên đề - Đồ thị hàm số y = ax (a khác 0) (Nâng...
(Chưa học) 0 đ

Tháng 11

(tuần 12 - 15)

Chương trình sách giáo khoa
Chuyên đề - Đại lượng tỉ lệ thuận (Cơ bản)
(Chưa học) 0 đ
Chuyên đề - Đại lượng tỉ lệ nghịch (Cơ bản)
(Chưa học) 0 đ
Chuyên đề - Các trường hợp bằng nhau của tam giác...
(Chưa học) 0 đ
Chuyên đề - Đại lượng tỉ lệ thuận (Nâng cao)
(Chưa học) 0 đ
Chuyên đề - Đại lượng tỉ lệ nghịch (Nâng cao)
(Chưa học) 0 đ
Chuyên đề - Các trường hợp bằng nhau của tam giác...
(Chưa học) 0 đ

Tháng 10

(tuần 7 - 11)

Chương trình sách giáo khoa
Chuyên đề - Số thập phân hữu hạn, số thập phân vô...
(Chưa học) 0 đ
Chuyên đề - Làm tròn số
(Chưa học) 0 đ
Chuyên đề - Số vô tỉ, khái niệm về căn bậc hai....
(Chưa học) 0 đ
Chuyên đề - Tổng ba góc của một tam giác (Cơ bản)
(Chưa học) 0 đ
Chuyên đề - Số vô tỉ, khái niệm về căn bậc hai....
(Chưa học) 0 đ
Chuyên đề - Tổng ba góc của một tam giác (Nâng...
(Chưa học) 0 đ

Tháng 9

(tuần 3 - 6)

Chương trình sách giáo khoa
Chuyên đề - Giá trị tuyệt đối của số hữu tỉ....
(Chưa học) 0 đ
Chuyên đề - Góc tạo bởi các đường thẳng cắt nhau...
(Chưa học) 0 đ
Chuyên đề - Lũy thừa của số hữu tỉ (Cơ bản)
(Chưa học) 0 đ
Chuyên đề - Tỉ lệ thức
(Chưa học) 0 đ
Chuyên đề - Tính chất dãy tỉ số bằng nhau (Cơ...
(Chưa học) 0 đ
Chuyên đề - Hai đường thẳng song song
(Chưa học) 0 đ
Chuyên đề - Giá trị tuyệt đối của số hữu tỉ....
(Chưa học) 0 đ
Chuyên đề - Góc tạo bởi các đường thẳng cắt nhau...
(Chưa học) 0 đ
Chuyên đề - Lũy thừa của số hữu tỉ (Nâng cao)
(Chưa học) 0 đ
Chuyên đề - Tính chất dãy tỉ số bằng nhau (Nâng...
(Chưa học) 0 đ

Tháng 8

(tuần 1 - 2)

Chương trình sách giáo khoa
Chuyên đề - Cộng, trừ, nhân, chia số hữu tỉ (Cơ...
(Chưa học) 0 đ
Chuyên đề - Số hữu tỉ, thứ tự trong tập hợp số...
(Chưa học) 0 đ
Chuyên đề - Cộng, trừ, nhân, chia số hữu tỉ (Nâng...
(Chưa học) 0 đ
Chuyên đề - Số hữu tỉ, thứ tự trong tập hợp số...
(Chưa học) 0 đ

Trên đây là danh sách các chuyên đề ôn luyện từ cơ bản đến nâng cao, theo đúng chương trình sách giáo khoa. Các em nên ưu tiên học các chuyên đề mình còn yếu dựa trên đánh giá của bài kiểm tra tháng.

Tháng 5 (tuần 36 - 37) Chương trình sách giáo khoa
Tháng 4 (tuần 32 - 35) Chương trình sách giáo khoa
Tháng 3 (tuần 28 - 31) Chương trình sách giáo khoa
Tháng 2 (tuần 25 - 27) Chương trình sách giáo khoa
Tháng 1 (tuần 20 - 24) Chương trình sách giáo khoa
Tháng 12 (tuần 16 - 19) Chương trình sách giáo khoa
Tháng 11 (tuần 12 - 15) Chương trình sách giáo khoa
Tháng 10 (tuần 7 - 11) Chương trình sách giáo khoa
Tháng 9 (tuần 3 - 6) Chương trình sách giáo khoa
Tháng 8 (tuần 1 - 2) Chương trình sách giáo khoa