hotline: 04-06668 4848 hoặc 0964 483 669 hoặc 0964 109 858

Phụ huynh chỉ cần đăng kí gói Học bất kỳ sẽ được tặng Thẻ xem hướng dẫn giải các bài toán khó trong vòng 12 tháng. Hãy Click "Đăng kí" ngay để được nhận Thẻ.
Dành cho Giáo viên
  • Đây là các chuyên đề toán từ cơ bản đến nâng cao, theo đúng chương trình học toán trên lớp.
  • Hàng tháng, các em học và làm bài kiểm tra các chuyên đề toán của tháng đó.
  • Để vượt qua một chuyên đề toán, em cần đạt 7 điểm trở lên. Hãy bắt đầu với chuyên đề cơ bản.
  • Các em hãy cố gắng làm nhiều bài test để tiến bộ và giành nhiều sao!
Tháng Học toán cơ bản Học toán nâng cao

Tháng 8

(tuần 43 - 45)

Chương trình sách giáo khoa

Tháng 7

(tuần 39 - 42)

Chương trình sách giáo khoa

Tháng 6

(tuần 36 - 38)

Chương trình sách giáo khoa
Ôn tập Chuyên đề - Các bài toán về chuyển động...
(Chưa học) 0 đ
Ôn tập Chuyên đề - Hình tam giác. Diện tích hình...
(Chưa học) 0 đ
Ôn tập Chuyên đề - Hình thang. Diện tích hình...
(Chưa học) 0 đ
Ôn tập Chuyên đề - Các bài toán về chuyển động...
(Chưa học) 0 đ
Ôn tập Chuyên đê - Hình tam giác. Diện tích hình...
(Chưa học) 0 đ
Ôn tập Chuyên đề - Hình thang. Diện tích hình...
(Chưa học) 0 đ

Tháng 5

(tuần 33 - 35)

Chương trình sách giáo khoa
Ôn tập Chuyên đề - Phép chia số thập phân (Cơ...
(Chưa học) 0 đ
Ôn tập Chuyên đề - Phép nhân số thập phân (Cơ...
(Chưa học) 0 đ
Ôn tập Chuyên đề - Tỉ số phần trăm (Cơ bản)
(Chưa học) 0 đ
Ôn tập Chuyên đề - Phép chia số thập phân (Nâng...
(Chưa học) 0 đ
Ôn tập Chuyên đề - Phép nhân số thập phân (Nâng...
(Chưa học) 0 đ
Ôn tập Chuyên đề - Tỉ số phần trăm (Nâng cao)
(Chưa học) 0 đ

Tháng 4

(tuần 29 - 32)

Chương trình sách giáo khoa
Ôn tập Chuyên đề - Cộng, trừ, nhân, chia hai phân...
(Chưa học) 0 đ
Ôn tập Chuyên đề - Đơn vị đo độ dài, khối lượng,...
(Chưa học) 0 đ
Ôn tập Chuyên đề - Phép cộng, phép trừ số thập...
(Chưa học) 0 đ
Ôn tập Chuyên đề - Cộng, trừ, nhân, chia hai phân...
(Chưa học) 0 đ
Ôn tập Chuyên đề - Đơn vị đo độ dài, khối lượng,...
(Chưa học) 0 đ
Ôn tập Chuyên đề - Phép cộng, phép trừ số thập...
(Chưa học) 0 đ

Tháng 3

(tuần 25 - 28)

Chương trình sách giáo khoa
Chuyên đề - Các bài toán về chuyển động (Cơ bản)
(Chưa học) 0 đ
Chuyên đề - Nhân, chia số đo thời gian với 1 số...
(Chưa học) 0 đ
Chuyên đề - Số đo thời gian, cộng trừ số đo thời...
(Chưa học) 0 đ
Chuyên đề - Các bài toán về chuyển động (Nâng...
(Chưa học) 0 đ
Chuyên đề - Nhân, chia số đo thời gian với 1 số...
(Chưa học) 0 đ
Chuyên đề - Số đo thời gian, cộng trừ số đo thời...
(Chưa học) 0 đ

Tháng 2

(tuần 22 - 24)

Chương trình sách giáo khoa
Chuyên đề - Diện tích xung quanh và diện tích...
(Chưa học) 0 đ
Chuyên đề - Thể tích của hình hộp chữ nhật và...
(Chưa học) 0 đ

Tháng 1

(tuần 18 - 21)

Chương trình sách giáo khoa
Chuyên đề - Hình tam giác. Diện tích hình tam...
(Chưa học) 0 đ
Chuyên đề - Hình thang. Diện tích hình thang(Cơ...
(Chưa học) 0 đ
Chuyên đề - Hình tròn. Chu vi, diện tích hình...
(Chưa học) 0 đ
Chuyên đê - Hình tam giác. Diện tích hình tam...
(Chưa học) 0 đ
Chuyên đề - Hình thang. Diện tích hình thang...
(Chưa học) 0 đ
Chuyên đề - Hình tròn. Chu vi, diện tích hình...
(Chưa học) 0 đ

Tháng 12

(tuần 13 - 17)

Chương trình sách giáo khoa
Chuyên đề - Phép chia số thập phân (Cơ bản)
(Chưa học) 0 đ
Chuyên đề - Tỉ số phần trăm (Cơ bản)
(Chưa học) 0 đ
Chuyên đề - Phép chia số thập phân (Nâng cao)
(Chưa học) 0 đ
Chuyên đề - Tỉ số phần trăm (Nâng cao)
(Chưa học) 0 đ

Tháng 11

(tuần 9 - 12)

Chương trình sách giáo khoa
Chuyên đề - Viết các số đo độ dài, khối lượng,...
(Chưa học) 0 đ
Chuyên đề - Phép cộng, phép trừ số thập phân (Cơ...
(Chưa học) 0 đ
Chuyên đề - Phép nhân số thập phân (Cơ bản)
(Chưa học) 0 đ
Chuyên đề - Phép cộng, phép trừ số thập phân...
(Chưa học) 0 đ
Chuyên đề - Phép nhân số thập phân (Nâng cao)
(Chưa học) 0 đ

Tháng 10

(tuần 4 - 8)

Chương trình sách giáo khoa
Chuyên đề - Đơn vị đo độ dài, khối lượng, diện...
(Chưa học) 0 đ
Chuyên đề - Số thập phân (Cơ bản)
(Chưa học) 0 đ
Chuyên đề - So sánh các số thập phân (Cơ bản)
(Chưa học) 0 đ
Chuyên đề - Đơn vị đo độ dài, khối lượng, diện...
(Chưa học) 0 đ
Chuyên đề - Số thập phân (Nâng cao)
(Chưa học) 0 đ
Chuyên đề - So sánh các số thập phân (Nâng cao)
(Chưa học) 0 đ

Tháng 9

(tuần 1 - 3)

Chương trình sách giáo khoa
Chuyên đề - Phân số. Tính chất cơ bản của phân số...
(Chưa học) 0 đ
Chuyên đề - So sánh các phân số (Cơ bản)
(Chưa học) 0 đ
Chuyên đề - Phân số thập phân
(Chưa học) 0 đ
Chuyên đề - Cộng, trừ, nhân, chia hai phân số (Cơ...
(Chưa học) 0 đ
Chuyên đề - Hỗn số (Cơ bản)
(Chưa học) 0 đ
Chuyên đề - Phân số. Tính chất cơ bản của phân số...
(Chưa học) 0 đ
Chuyên đề - So sánh các phân số (Nâng cao)
(Chưa học) 0 đ
Chuyên đề - Cộng, trừ, nhân, chia hai phân số...
(Chưa học) 0 đ
Chuyên đề - Hỗn số (Nâng cao)
(Chưa học) 0 đ

Trên đây là danh sách các chuyên đề ôn luyện từ cơ bản đến nâng cao, theo đúng chương trình sách giáo khoa. Các em nên ưu tiên học các chuyên đề mình còn yếu dựa trên đánh giá của bài kiểm tra tháng.

Tháng 8 (tuần 43 - 45) Chương trình sách giáo khoa

Học cơ bản

Học nâng cao

Tháng 7 (tuần 39 - 42) Chương trình sách giáo khoa

Học cơ bản

Học nâng cao

Tháng 6 (tuần 36 - 38) Chương trình sách giáo khoa
Tháng 5 (tuần 33 - 35) Chương trình sách giáo khoa
Tháng 4 (tuần 29 - 32) Chương trình sách giáo khoa
Tháng 3 (tuần 25 - 28) Chương trình sách giáo khoa
Tháng 2 (tuần 22 - 24) Chương trình sách giáo khoa
Tháng 1 (tuần 18 - 21) Chương trình sách giáo khoa
Tháng 12 (tuần 13 - 17) Chương trình sách giáo khoa
Tháng 11 (tuần 9 - 12) Chương trình sách giáo khoa
Tháng 10 (tuần 4 - 8) Chương trình sách giáo khoa
Tháng 9 (tuần 1 - 3) Chương trình sách giáo khoa