hotline: 04-06668 4848 hoặc 0964 483 669 hoặc 0964 109 858

Phụ huynh chỉ cần đăng kí gói Học bất kỳ sẽ được tặng Thẻ xem hướng dẫn giải các bài toán khó trong vòng 12 tháng. Hãy Click "Đăng kí" ngay để được nhận Thẻ.
Dành cho Giáo viên
  • Đây là các chuyên đề toán từ cơ bản đến nâng cao, theo đúng chương trình học toán trên lớp.
  • Hàng tháng, các em học và làm bài kiểm tra các chuyên đề toán của tháng đó.
  • Để vượt qua một chuyên đề toán, em cần đạt 7 điểm trở lên. Hãy bắt đầu với chuyên đề cơ bản.
  • Các em hãy cố gắng làm nhiều bài test để tiến bộ và giành nhiều sao!
Tháng Học toán cơ bản Học toán nâng cao

Tháng 7

(tuần 43 - 47)

Chương trình sách giáo khoa

Tháng 6

(tuần 38 - 42)

Chương trình sách giáo khoa
Ôn tập Chuyên đề - Giải bài toán bằng cách lập...
(Chưa học) 0 đ
Ôn tập Chuyên đề - Hệ thức Vi-ét và ứng dụng (Cơ...
(Chưa học) 0 đ
Ôn tập Chuyên đề - Phương trình quy về phương...
(Chưa học) 0 đ
Ôn tập Chuyên đề - Giải bài toán bằng cách lập...
(Chưa học) 0 đ
Ôn tập Chuyên đề - Hệ thức Vi-ét và ứng dụng...
(Chưa học) 0 đ
Ôn tập Chuyên đề - Phương trình quy về phương...
(Chưa học) 0 đ

Tháng 5

(tuần 36 - 37)

Chương trình sách giáo khoa
Ôn tập Chuyên đề - Biến đổi, rút gọn biểu thức...
(Chưa học) 0 đ
Ôn tập Chuyên đề - Giải bài toán bằng cách lập hệ...
(Chưa học) 0 đ
Ôn tập Chuyên đề - Hệ hai phương trình bậc nhất...
(Chưa học) 0 đ
Ôn tập Chuyên đề - Biến đổi, rút gọn biểu thức...
(Chưa học) 0 đ
Ôn tập Chuyên đề - Giải bài toán bằng cách lập hệ...
(Chưa học) 0 đ
Ôn tập Chuyên đề - Hệ hai phương trình bậc nhất...
(Chưa học) 0 đ

Tháng 4

(tuần 32 - 35)

Chương trình sách giáo khoa
Chuyên đề - Độ dài đường tròn, cung tròn. Diện...
(Chưa học) 0 đ
Chuyên đề - Giải bài toán bằng cách lập phương...
(Chưa học) 0 đ
Chuyên đề - Hình nón - Hình nón cụt
(Chưa học) 0 đ
Chuyên đề - Hình trụ
(Chưa học) 0 đ
Chuyên đề - Hình cầu
(Chưa học) 0 đ
Chuyên đề - Độ dài đường tròn, cung tròn. Diện...
(Chưa học) 0 đ
Chuyên đề - Giải bài toán bằng cách lập phương...
(Chưa học) 0 đ

Tháng 3

(tuần 28 - 31)

Chương trình sách giáo khoa
Chuyên đề - Hệ thức Vi-ét và ứng dụng (Cơ bản)
(Chưa học) 0 đ
Chuyên đề - Phương trình quy về phương trình bậc...
(Chưa học) 0 đ
Chuyên đề - Tứ giác nội tiếp (Cơ bản)
(Chưa học) 0 đ
Chuyên đề - Đường tròn ngoại tiếp, đường tròn nội...
(Chưa học) 0 đ
Chuyên đề - Hệ thức Vi-ét và ứng dụng (Nâng cao)
(Chưa học) 0 đ
Chuyên đề - Phương trình quy về phương trình bậc...
(Chưa học) 0 đ
Chuyên đề - Tứ giác nội tiếp (Nâng cao)
(Chưa học) 0 đ
Chuyên đề - Đường tròn ngoại tiếp, đường tròn nội...
(Chưa học) 0 đ

Tháng 2

(tuần 25 - 27)

Chương trình sách giáo khoa
Chuyên đề - Góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây...
(Chưa học) 0 đ
Chuyên đề - Phương trình bậc hai một ẩn (Cơ bản)
(Chưa học) 0 đ
Chuyên đề - Góc có đỉnh ở bên trong, bên ngoài...
(Chưa học) 0 đ
Chuyên đề - Cung chứa góc (Cơ bản)
(Chưa học) 0 đ
Chuyên đề - Góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây...
(Chưa học) 0 đ
Chuyên đề - Phương trình bậc hai một ẩn (Nâng...
(Chưa học) 0 đ
Chuyên đề - Góc có đỉnh ở bên trong, bên ngoài...
(Chưa học) 0 đ
Chuyên đề - Cung chứa góc (Nâng cao)
(Chưa học) 0 đ

Tháng 1

(tuần 20 - 24)

Chương trình sách giáo khoa
Chuyên đề - Hàm số y = ax2 và đồ thị Parabol (Cơ...
(Chưa học) 0 đ
Chuyên đề - Góc ở tâm và Số đo cung
(Chưa học) 0 đ
Chuyên đề - Liên hệ giữa cung và dây cung (Cơ...
(Chưa học) 0 đ
Chuyên đề - Góc nội tiếp (Cơ bản)
(Chưa học) 0 đ
Chuyên đề - Hàm số y = ax2 và đồ thị Parabol...
(Chưa học) 0 đ
Chuyên đề - Liên hệ giữa cung và dây cung (Nâng...
(Chưa học) 0 đ
Chuyên đề - Góc nội tiếp (Nâng cao)
(Chưa học) 0 đ

Tháng 12

(tuần 16 - 19)

Chương trình sách giáo khoa
Chuyên đề - Phương trình bậc nhất hai ẩn (Cơ bản)
(Chưa học) 0 đ
Chuyên đề - Vị trí tương đối của hai đường tròn,...
(Chưa học) 0 đ
Chuyên đề - Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn...
(Chưa học) 0 đ
Chuyên đề - Giải bài toán bằng cách lập hệ phương...
(Chưa học) 0 đ
Chuyên đề - Phương trình bậc nhất hai ẩn (Nâng...
(Chưa học) 0 đ
Chuyên đề - Vị trí tương đối của hai đường tròn,...
(Chưa học) 0 đ
Chuyên đề - Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn...
(Chưa học) 0 đ
Chuyên đề - Giải bài toán bằng cách lập hệ phương...
(Chưa học) 0 đ

Tháng 11

(tuần 12 - 15)

Chương trình sách giáo khoa
Chuyên đề - Liên hệ giữa dây và khoảng cách từ...
(Chưa học) 0 đ
Chuyên đề - Vị trí tương đối của đường thẳng và...
(Chưa học) 0 đ
Chuyên đề - Vị trí tương đối giữa hai đường...
(Chưa học) 0 đ
Chuyên đề - Tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau...
(Chưa học) 0 đ
Chuyên đề - Liên hệ giữa dây và khoảng cách từ...
(Chưa học) 0 đ
Chuyên đề - Vị trí tương đối của đường thẳng và...
(Chưa học) 0 đ
Chuyên đề - Vị trí tương đối giữa hai đường...
(Chưa học) 0 đ
Chuyên đề - Tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau...
(Chưa học) 0 đ

Tháng 10

(tuần 7 - 11)

Chương trình sách giáo khoa
Chuyên đề - Căn bậc ba (Cơ bản)
(Chưa học) 0 đ
Chuyên đề - Khái niệm Hàm số và Đồ thị (Cơ bản)
(Chưa học) 0 đ
Chuyên đề - Sự xác định đường tròn và các tính...
(Chưa học) 0 đ
Chuyên đề - Hàm số bậc nhất y = ax + b và đồ thị...
(Chưa học) 0 đ
Chuyên đề - Căn bậc ba (Nâng cao)
(Chưa học) 0 đ
Chuyên đề - Khái niệm Hàm số và Đồ thị (Nâng cao)
(Chưa học) 0 đ
Chuyên đề - Sự xác định đường tròn và các tính...
(Chưa học) 0 đ
Chuyên đề - Hàm số bậc nhất y = ax + b và đồ thị...
(Chưa học) 0 đ

Tháng 9

(tuần 3 - 6)

Chương trình sách giáo khoa
Chuyên đề - Liên hệ giữa phép chia và phép khai...
(Chưa học) 0 đ
Chuyên đề - Tỷ số lượng giác của góc nhọn (Cơ...
(Chưa học) 0 đ
Chuyên đề - Biến đổi, rút gọn biểu thức chứa căn...
(Chưa học) 0 đ
Chuyên đề - Hệ thức về cạnh và góc trong tam giác...
(Chưa học) 0 đ
Chuyên đề - Liên hệ giữa phép chia và phép khai...
(Chưa học) 0 đ
Chuyên đề - Tỷ số lượng giác của góc nhọn (Nâng...
(Chưa học) 0 đ
Chuyên đề - Biến đổi, rút gọn biểu thức chứa căn...
(Chưa học) 0 đ
Chuyên đề - Hệ thức về cạnh và góc trong tam giác...
(Chưa học) 0 đ

Tháng 8

(tuần 1 - 2)

Chương trình sách giáo khoa
Chuyên đề - Căn bậc hai và hằng đẳng thức Căn(a2)...
(Chưa học) 0 đ
Chuyên đề - Hệ thức về cạnh và đường cao trong...
(Chưa học) 0 đ
Chuyên đề - Liên hệ giữa phép nhân và phép khai...
(Chưa học) 0 đ
Chuyên đề - Căn bậc hai và hằng đẳng thức Căn(a2)...
(Chưa học) 0 đ
Chuyên đề - Hệ thức về cạnh và đường cao trong...
(Chưa học) 0 đ
Chuyên đề - Liên hệ giữa phép nhân và phép khai...
(Chưa học) 0 đ

Trên đây là danh sách các chuyên đề ôn luyện từ cơ bản đến nâng cao, theo đúng chương trình sách giáo khoa. Các em nên ưu tiên học các chuyên đề mình còn yếu dựa trên đánh giá của bài kiểm tra tháng.

Tháng 7 (tuần 43 - 47) Chương trình sách giáo khoa

Học cơ bản

Học nâng cao

Tháng 6 (tuần 38 - 42) Chương trình sách giáo khoa
Tháng 5 (tuần 36 - 37) Chương trình sách giáo khoa
Tháng 4 (tuần 32 - 35) Chương trình sách giáo khoa
Tháng 3 (tuần 28 - 31) Chương trình sách giáo khoa
Tháng 2 (tuần 25 - 27) Chương trình sách giáo khoa
Tháng 1 (tuần 20 - 24) Chương trình sách giáo khoa
Tháng 12 (tuần 16 - 19) Chương trình sách giáo khoa
Tháng 11 (tuần 12 - 15) Chương trình sách giáo khoa
Tháng 10 (tuần 7 - 11) Chương trình sách giáo khoa
Tháng 9 (tuần 3 - 6) Chương trình sách giáo khoa
Tháng 8 (tuần 1 - 2) Chương trình sách giáo khoa