hotline: 04-06668 4848 hoặc 0964 483 669 hoặc 0964 109 858

Phụ huynh chỉ cần đăng kí gói Học bất kỳ sẽ được tặng Thẻ xem hướng dẫn giải các bài toán khó trong vòng 12 tháng. Hãy Click "Đăng kí" ngay để được nhận Thẻ.
Dành cho Giáo viên
  • Đây là các chuyên đề toán từ cơ bản đến nâng cao, theo đúng chương trình học toán trên lớp.
  • Hàng tháng, các em học và làm bài kiểm tra các chuyên đề toán của tháng đó.
  • Để vượt qua một chuyên đề toán, em cần đạt 7 điểm trở lên. Hãy bắt đầu với chuyên đề cơ bản.
  • Các em hãy cố gắng làm nhiều bài test để tiến bộ và giành nhiều sao!
Tháng Học toán cơ bản Học toán nâng cao

Tháng 5

(tuần 36 - 37)

Chương trình sách giáo khoa
Ôn tập Chuyên đề - Biến đổi biểu thức hữu tỉ, giá...
(Chưa học) 0 đ
Ôn tập Chuyên đề - Phân tích đa thức thành nhân...
(Chưa học) 0 đ
Ôn tập Chuyên đề - Phương trình tích (Cơ bản)
(Chưa học) 0 đ
Ôn tập Chuyên đề - Biến đổi biểu thức hữu tỉ, giá...
(Chưa học) 0 đ
Ôn tập Chuyên đề - Phân tích đa thức thành nhân...
(Chưa học) 0 đ
Ôn tập Chuyên đề - Phương trình tích (Nâng...
(Chưa học) 0 đ

Tháng 4

(tuần 32 - 35)

Chương trình sách giáo khoa
Chuyên đề - Hình chóp, hình chóp cụt đều
(Chưa học) 0 đ
Chuyên đề - Hình lăng trụ đứng
(Chưa học) 0 đ

Tháng 3

(tuần 28 - 31)

Chương trình sách giáo khoa
Chuyên đề - Bất phương trình bậc nhất một ẩn (Cơ...
(Chưa học) 0 đ
Chuyên đề - Hình hộp chữ nhật
(Chưa học) 0 đ
Chuyên đề - Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt...
(Chưa học) 0 đ
Chuyên đề - Bất phương trình bậc nhất một ẩn...
(Chưa học) 0 đ
Chuyên đề - Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt...
(Chưa học) 0 đ

Tháng 2

(tuần 25 - 27)

Chương trình sách giáo khoa
Chuyên đề - Các trường hợp đồng dạng của tam giác...
(Chưa học) 0 đ
Chuyên đề - Liên hệ giữa thứ tự và phép cộng,...
(Chưa học) 0 đ
Chuyên đề - Các trường hợp đồng dạng của tam giác...
(Chưa học) 0 đ
Chuyên đề - Các trường hợp đồng dạng của tam giác...
(Chưa học) 0 đ
Chuyên đề - Liên hệ giữa thứ tự và phép cộng,...
(Chưa học) 0 đ
Chuyên đề - Các trường hợp đồng dạng của tam giác...
(Chưa học) 0 đ

Tháng 1

(tuần 20 - 24)

Chương trình sách giáo khoa
Chuyên đề - Phương trình tích (Cơ bản)
(Chưa học) 0 đ
Chuyên đề - Phương trình chứa ẩn ở mẫu (Cơ bản)
(Chưa học) 0 đ
Chuyên đề - Giải bài toán bằng cách lập phương...
(Chưa học) 0 đ
Chuyên đề - Định lý Ta-lét, định lý Ta-lét đảo...
(Chưa học) 0 đ
Chuyên đề - Tính chất đường phân giác của tam...
(Chưa học) 0 đ
Chuyên đề - Phương trình tích (Nâng cao)
(Chưa học) 0 đ
Chuyên đề - Phương trình chứa ẩn ở mẫu (Nâng cao)
(Chưa học) 0 đ
Chuyên đề - Giải bài toán bằng cách lập phương...
(Chưa học) 0 đ
Chuyên đề - Định lý Ta-lét, định lý Ta-lét đảo...
(Chưa học) 0 đ
Chuyên đề - Tính chất đường phân giác của tam...
(Chưa học) 0 đ

Tháng 12

(tuần 16 - 19)

Chương trình sách giáo khoa
Chuyên đề - Biến đổi biểu thức hữu tỉ, giá trị...
(Chưa học) 0 đ
Chuyên đề - Phương trình bậc nhất một ẩn (Cơ bản)
(Chưa học) 0 đ
Chuyên đề - Diện tích hình thang. Diện tích hình...
(Chưa học) 0 đ
Chuyên đề - Diện tích đa giác (Cơ bản)
(Chưa học) 0 đ
Chuyên đề - Biến đổi biểu thức hữu tỉ, giá trị...
(Chưa học) 0 đ
Chuyên đề - Phương trình bậc nhất một ẩn (Nâng...
(Chưa học) 0 đ
Chuyên đề - Diện tích hình thang. Diện tích hình...
(Chưa học) 0 đ
Chuyên đề - Diện tích đa giác (Nâng cao)
(Chưa học) 0 đ

Tháng 11

(tuần 12 - 15)

Chương trình sách giáo khoa
Chuyên đề - Phân thức đại số. Rút gọn phân thức...
(Chưa học) 0 đ
Chuyên đề - Quy đồng mẫu thức nhiều phân thức
(Chưa học) 0 đ
Chuyên đề - Cộng, trừ, nhân, chia các phân thức...
(Chưa học) 0 đ
Chuyên đề - Đa giác, đa giác đều (Cơ bản)
(Chưa học) 0 đ
Chuyên đề - Diện tích hình chữ nhật. Diện tích...
(Chưa học) 0 đ
Chuyên đề - Phân thức đại số. Rút gọn phân thức...
(Chưa học) 0 đ
Chuyên đề - Cộng, trừ, nhân, chia các phân thức...
(Chưa học) 0 đ
Chuyên đề - Đa giác, đa giác đều (Nâng cao)
(Chưa học) 0 đ
Chuyên đề - Diện tích hình chữ nhật. Diện tích...
(Chưa học) 0 đ

Tháng 10

(tuần 7 - 11)

Chương trình sách giáo khoa
Chuyên đề - Chia đơn thức, đa thức (Cơ bản)
(Chưa học) 0 đ
Chuyên đề - Hình bình hành. Hình chữ nhật (Cơ...
(Chưa học) 0 đ
Chuyên đề - Đối xứng trục. Đối xứng tâm (Cơ bản)
(Chưa học) 0 đ
Chuyên đề - Đường thẳng song song với một đường...
(Chưa học) 0 đ
Chuyên đề - Hình thoi. Hình vuông (Cơ bản)
(Chưa học) 0 đ
Chuyên đề - Chia đơn thức, đa thức (Nâng cao)
(Chưa học) 0 đ
Chuyên đề - Hình bình hành. Hình chữ nhật (Nâng...
(Chưa học) 0 đ
Chuyên đề - Đối xứng trục. Đối xứng tâm (Nâng...
(Chưa học) 0 đ
Chuyên đề - Đường thẳng song song với một đường...
(Chưa học) 0 đ
Chuyên đề - Hình thoi. Hình vuông (Nâng cao)
(Chưa học) 0 đ

Tháng 9

(tuần 3 - 6)

Chương trình sách giáo khoa
Chuyên đề - Đường trung bình của tam giác, của...
(Chưa học) 0 đ
Chuyên đề - Những hằng đẳng thức đáng nhớ (Cơ...
(Chưa học) 0 đ
Chuyên đề - Phân tích đa thức thành nhân tử (Cơ...
(Chưa học) 0 đ
Chuyên đề - Đường trung bình của tam giác, của...
(Chưa học) 0 đ
Chuyên đề - Những hằng đẳng thức đáng nhớ (Nâng...
(Chưa học) 0 đ
Chuyên đề - Phân tích đa thức thành nhân tử (Nâng...
(Chưa học) 0 đ

Tháng 8

(tuần 1 - 2)

Chương trình sách giáo khoa
Chuyên đề - Hình thang, hình thang cân (Cơ bản)
(Chưa học) 0 đ
Chuyên đề - Phép nhân đa thức (Cơ bản)
(Chưa học) 0 đ
Chuyên đề - Tứ giác
(Chưa học) 0 đ
Chuyên đề - Hình thang, hình thang cân (Nâng cao)
(Chưa học) 0 đ
Chuyên đề - Phép nhân đa thức (Nâng cao)
(Chưa học) 0 đ

Trên đây là danh sách các chuyên đề ôn luyện từ cơ bản đến nâng cao, theo đúng chương trình sách giáo khoa. Các em nên ưu tiên học các chuyên đề mình còn yếu dựa trên đánh giá của bài kiểm tra tháng.

Tháng 5 (tuần 36 - 37) Chương trình sách giáo khoa
Tháng 4 (tuần 32 - 35) Chương trình sách giáo khoa
Tháng 3 (tuần 28 - 31) Chương trình sách giáo khoa
Tháng 2 (tuần 25 - 27) Chương trình sách giáo khoa
Tháng 1 (tuần 20 - 24) Chương trình sách giáo khoa
Tháng 12 (tuần 16 - 19) Chương trình sách giáo khoa
Tháng 11 (tuần 12 - 15) Chương trình sách giáo khoa
Tháng 10 (tuần 7 - 11) Chương trình sách giáo khoa
Tháng 9 (tuần 3 - 6) Chương trình sách giáo khoa
Tháng 8 (tuần 1 - 2) Chương trình sách giáo khoa