Dành cho Giáo viên

Trang Học và Luyện - Toán lớp 3

  • Đây là các chuyên đề toán từ cơ bản đến nâng cao, theo đúng chương trình học trên lớp.
  • Hàng tháng, các em nên học và làm bài test các chuyên đề của tháng đó.
  • Để vượt qua một chuyên đề, em cần đạt 7 điểm trở lên. Hãy bắt đầu với chuyên đề cơ bản.
  • Các em hãy cố gắng làm nhiều bài test để tiến độ và giành nhiều sao!
Tháng Học Cơ Bản Học Nâng Cao

Tháng 8

(tuần 43 - 45)

Chương trình sách giáo khoa
(Lớp 4) - Chuyên đề - Bảng đơn vị đo khối lượng...
(Chưa học) 0 đ
(Lớp 4) - Chuyên đề - Dấu hiệu chia hết cho 2,...
(Chưa học) 0 đ
(Lớp 4) - Chuyên đề - Dấu hiệu chia hết cho 3,...
(Chưa học) 0 đ
(Lớp 4) - Chuyên đề - Dấu hiệu chia hết cho 2,...
(Chưa học) 0 đ
(Lớp 4) - Chuyên đề - Dấu hiệu chia hết cho 3,...
(Chưa học) 0 đ

Tháng 7

(tuần 39 - 42)

Chương trình sách giáo khoa
(Lớp 4) - Chuyên đề - Phép cộng, trừ các số tự...
(Chưa học) 0 đ
(Lớp 4) - Chuyên đề - So sánh các số tự nhiên (Cơ...
(Chưa học) 0 đ
(Lớp 4) - Chuyên đề - Số tự nhiên (Cơ bản)
(Chưa học) 0 đ
(Lớp 4) - Chuyên đề - Phép cộng, trừ các số tự...
(Chưa học) 0 đ
(Lớp 4) - Chuyên đề - Số tự nhiên (Nâng cao)
(Chưa học) 0 đ

Tháng 6

(tuần 36 - 38)

Chương trình sách giáo khoa
Ôn tập Chủ đề - Bài toán liên quan đến rút về đơn...
(Chưa học) 0 đ
Ôn tập Chủ đề - Bài toán về lịch (Cơ bản)
(Chưa học) 0 đ
Ôn tập Chủ đề - Phép nhân, phép chia các số có 5...
(Chưa học) 0 đ
Ôn tập Chủ đề - Bài toán liên quan đến rút về đơn...
(Chưa học) 0 đ
Ôn tập Chủ đề - Bài toán về lịch (Nâng cao)
(Chưa học) 0 đ
Ôn tập Chủ đề - Phép nhân, phép chia các số có 5...
(Chưa học) 0 đ

Tháng 5

(tuần 33 - 35)

Chương trình sách giáo khoa
Ôn tập Chủ đề - Bài toán giải bằng hai phép tính...
(Chưa học) 0 đ
Ôn tập Chủ đề - Phép chia hết và phép chia có dư...
(Chưa học) 0 đ
Ôn tập Chủ đề - Phép nhân, phép chia số có 3 chữ...
(Chưa học) 0 đ
Ôn tập Chủ đề - Bài toán giải bằng hai phép tính...
(Chưa học) 0 đ
Ôn tập Chủ đề - Phép chia hết và phép chia có dư...
(Chưa học) 0 đ
Ôn tập Chủ đề - Phép nhân, phép chia số có 3 chữ...
(Chưa học) 0 đ

Tháng 4

(tuần 29 - 32)

Chương trình sách giáo khoa
Chủ đề - Đơn vị đo diện tích và diện tích hình...
(Chưa học) 0 đ
Chủ đề - Phép nhân, phép chia các số có 5 chữ số...
(Chưa học) 0 đ
Chủ đề - Đơn vị đo diện tích và diện tích hình...
(Chưa học) 0 đ
Chủ đề - Phép nhân, phép chia các số có 5 chữ số...
(Chưa học) 0 đ

Tháng 3

(tuần 25 - 28)

Chương trình sách giáo khoa
Chủ đề - Bài toán liên quan đến rút về đơn vị (Cơ...
(Chưa học) 0 đ
Chủ đề - Làm quen với thống kê số liệu
(Chưa học) 0 đ
Chủ đề - Phép cộng, phép trừ các số trong phạm vi...
(Chưa học) 0 đ
Chủ đề - Tiền Việt Nam
(Chưa học) 0 đ
Chủ đề - Bài toán liên quan đến rút về đơn vị...
(Chưa học) 0 đ

Tháng 2

(tuần 22 - 24)

Chương trình sách giáo khoa
Chủ đề - Hình tròn
(Chưa học) 0 đ
Chủ đề - Phép nhân, phép chia số có 4 chữ số với...
(Chưa học) 0 đ
Chủ đề - Số La Mã
(Chưa học) 0 đ
Chủ đề - Phép nhân, phép chia số có 4 chữ số với...
(Chưa học) 0 đ

Tháng 1

(tuần 18 - 21)

Chương trình sách giáo khoa
Chủ đề - Bài toán về lịch (Cơ bản)
(Chưa học) 0 đ
Chủ đề - Chu vi hình vuông, chu vi hình chữ nhật...
(Chưa học) 0 đ
Chủ đề - Hình vuông, hình chữ nhật
(Chưa học) 0 đ
Chủ đề - Phép cộng, phép trừ các số trong phạm vi...
(Chưa học) 0 đ
Chủ đề - Trung điểm của đoạn thẳng
(Chưa học) 0 đ
Chủ đề - Bài toán về lịch (Nâng cao)
(Chưa học) 0 đ
Chủ đề - Chu vi hình vuông, chu vi hình chữ nhật...
(Chưa học) 0 đ

Tháng 12

(tuần 13 - 17)

Chương trình sách giáo khoa
Chủ đề - Bảng nhân, chia 9
(Chưa học) 0 đ
Chủ đề - Đơn vị đo khối lượng
(Chưa học) 0 đ
Chủ đề - Tính giá trị của biểu thức (Cơ bản)
(Chưa học) 0 đ
Chủ đề - Tính giá trị của biểu thức (Nâng cao)
(Chưa học) 0 đ

Tháng 11

(tuần 9 - 12)

Chương trình sách giáo khoa
Chủ đề - Bài toán giải bằng hai phép tính (Cơ...
(Chưa học) 0 đ
Chủ đề - Bảng đơn vị đo độ dài
(Chưa học) 0 đ
Chủ đề - Bảng nhân, chia 8
(Chưa học) 0 đ
Chủ đề - Góc vuông, góc không vuông
(Chưa học) 0 đ
Chủ đề - Phép nhân, phép chia số có 3 chữ số với...
(Chưa học) 0 đ
Chủ đề - Bài toán giải bằng hai phép tính (Nâng...
(Chưa học) 0 đ
Chủ đề - Phép nhân, phép chia số có 3 chữ số với...
(Chưa học) 0 đ

Tháng 10

(tuần 4 - 8)

Chương trình sách giáo khoa
Chủ đề - Bảng nhân, chia 6
(Chưa học) 0 đ
Chủ đề - Phép chia hết và phép chia có dư (Cơ...
(Chưa học) 0 đ
Chủ đề - Bảng nhân, chia 7
(Chưa học) 0 đ
Chủ đề - Gấp một số lên nhiều lần, giảm một số...
(Chưa học) 0 đ
Chủ đề - Tìm số chia
(Chưa học) 0 đ
Chủ đề - Phép chia hết và phép chia có dư (Nâng...
(Chưa học) 0 đ
Chủ đề - Gấp một số lên nhiều lần, giảm một số...
(Chưa học) 0 đ

Tháng 9

(tuần 1 - 3)

Chương trình sách giáo khoa
Chủ đề - Phép cộng và phép trừ số có ba chữ số
(Chưa học) 0 đ
Chủ đề - Xem đồng hồ
(Chưa học) 0 đ

Trên đây là danh sách các chuyên đề ôn luyện từ cơ bản đến nâng cao, theo đúng chương trình sách giáo khoa. Các em nên ưu tiên học các chuyên đề mình còn yếu dựa trên đánh giá của bài kiểm tra tháng.

Tháng 8 (tuần 43 - 45) Chương trình sách giáo khoa
Tháng 7 (tuần 39 - 42) Chương trình sách giáo khoa
Tháng 6 (tuần 36 - 38) Chương trình sách giáo khoa
Tháng 5 (tuần 33 - 35) Chương trình sách giáo khoa
Tháng 4 (tuần 29 - 32) Chương trình sách giáo khoa
Tháng 3 (tuần 25 - 28) Chương trình sách giáo khoa
Tháng 2 (tuần 22 - 24) Chương trình sách giáo khoa
Tháng 1 (tuần 18 - 21) Chương trình sách giáo khoa
Tháng 12 (tuần 13 - 17) Chương trình sách giáo khoa
Tháng 11 (tuần 9 - 12) Chương trình sách giáo khoa
Tháng 10 (tuần 4 - 8) Chương trình sách giáo khoa
Tháng 9 (tuần 1 - 3) Chương trình sách giáo khoa