Dành cho Giáo viên

Trang Học và Luyện - Toán lớp 4

  • Đây là các chuyên đề toán từ cơ bản đến nâng cao, theo đúng chương trình học trên lớp.
  • Hàng tháng, các em nên học và làm bài test các chuyên đề của tháng đó.
  • Để vượt qua một chuyên đề, em cần đạt 7 điểm trở lên. Hãy bắt đầu với chuyên đề cơ bản.
  • Các em hãy cố gắng làm nhiều bài test để tiến độ và giành nhiều sao!
Tháng Học Cơ Bản Học Nâng Cao

Tháng 8

(tuần 43 - 45)

Chương trình sách giáo khoa
(Lớp 5) - Chuyên đề - Cộng, trừ, nhân, chia hai...
(Chưa học) 0 đ
(Lớp 5) - Chuyên đề - Đơn vị đo độ dài, khối...
(Chưa học) 0 đ
(Lớp 5) - Chuyên đề - Hỗn số (Cơ bản)
(Chưa học) 0 đ
(Lớp 5) - Chuyên đề - Cộng, trừ, nhân, chia hai...
(Chưa học) 0 đ
(Lớp 5) - Chuyên đề - Đơn vị đo độ dài, khối...
(Chưa học) 0 đ
(Lớp 5) - Chuyên đề - Hỗn số (Nâng cao)
(Chưa học) 0 đ

Tháng 7

(tuần 39 - 42)

Chương trình sách giáo khoa
(Lớp 5) - Chuyên đề - Phân số thập phân<br>
(Chưa học) 0 đ
(Lớp 5) - Chuyên đề - Phân số. Tính chất cơ bản...
(Chưa học) 0 đ
(Lớp 5) - Chuyên đề - So sánh các phân số (Cơ...
(Chưa học) 0 đ
(Lớp 5) - Chuyên đề - Phân số. Tính chất cơ bản...
(Chưa học) 0 đ

Tháng 6

(tuần 36 - 38)

Chương trình sách giáo khoa
Ôn tập Chuyên đề - Phép cộng và trừ phân số (Cơ...
(Chưa học) 0 đ
Ôn tập Chuyên đề - Phép nhân và chia phân số (Cơ...
(Chưa học) 0 đ
Ôn tập Chuyên đề - Tìm hai số khi biết tổng và tỉ...
(Chưa học) 0 đ
Ôn tập Chuyên đề - Phép cộng và trừ phân số (Nâng...
(Chưa học) 0 đ
Ôn tập Chuyên đề - Phép nhân và chia phân số...
(Chưa học) 0 đ
Ôn tập Chuyên đề - Tìm hai số khi biết tổng và tỉ...
(Chưa học) 0 đ

Tháng 5

(tuần 33 - 35)

Chương trình sách giáo khoa
Ôn tập Chuyên đề - Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5...
(Chưa học) 0 đ
Ôn tập Chuyên đề - Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9...
(Chưa học) 0 đ
Ôn tập Chuyên đề - Phép cộng, trừ các số tự nhiên...
(Chưa học) 0 đ
Ôn tập Chuyên đề - Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5...
(Chưa học) 0 đ
Ôn tập Chuyên đề - Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9...
(Chưa học) 0 đ
Ôn tập Chuyên đề - Phép cộng, trừ các số tự nhiên...
(Chưa học) 0 đ

Tháng 4

(tuần 29 - 32)

Chương trình sách giáo khoa
Chuyên đề - Toán về tỉ lệ và tỉ lệ bản đồ
(Chưa học) 0 đ
Chuyên đề - Tìm hai số khi biết tổng và tỉ của...
(Chưa học) 0 đ
Chuyên đề - Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ của...
(Chưa học) 0 đ
Chuyên đề - Mở rộng về hình chữ nhật, hình vuông...
(Chưa học) 0 đ
Chuyên đề - Tìm hai số khi biết tổng và tỉ của...
(Chưa học) 0 đ
Chuyên đề - Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ của...
(Chưa học) 0 đ
Chuyên đề - Mở rộng về hình chữ nhật, hình vuông...
(Chưa học) 0 đ

Tháng 3

(tuần 25 - 28)

Chương trình sách giáo khoa
Chuyên đề - Phép nhân và chia phân số (Cơ bản)
(Chưa học) 0 đ
Chuyên đề - Hình thoi , diện tích hình thoi
(Chưa học) 0 đ
Chuyên đề - Phép nhân và chia phân số (Nâng cao)
(Chưa học) 0 đ

Tháng 2

(tuần 22 - 24)

Chương trình sách giáo khoa
Chuyên đề - So sánh các phân số (Cơ bản)
(Chưa học) 0 đ
Chuyên đề - Phép cộng và trừ phân số (Cơ bản)
(Chưa học) 0 đ
Chuyên đề - So sánh các phân số (Nâng cao)
(Chưa học) 0 đ
Chuyên đề - Phép cộng và trừ phân số (Nâng cao)
(Chưa học) 0 đ

Tháng 1

(tuần 18 - 21)

Chương trình sách giáo khoa
Chuyên đề - Phân số, hai phân số bằng nhau (Cơ...
(Chưa học) 0 đ
Chuyên đề - Rút gọn phân số (Cơ bản)
(Chưa học) 0 đ
Chuyên đề - Hình bình hành, diện tích hình bình...
(Chưa học) 0 đ
Chuyên đề - Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9 (Nâng...
(Chưa học) 0 đ
Chuyên đề - Phân số, hai phân số bằng nhau (Nâng...
(Chưa học) 0 đ
Chuyên đề - Rút gọn phân số (Nâng cao)
(Chưa học) 0 đ

Tháng 12

(tuần 13 - 17)

Chương trình sách giáo khoa
Chuyên đề - Phép chia các số tự nhiên (Cơ bản)
(Chưa học) 0 đ
Chuyên đề - Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5 (Cơ...
(Chưa học) 0 đ
Chuyên đề - Phép chia các số tự nhiên (Nâng cao)
(Chưa học) 0 đ
Chuyên đề - Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5 (Nâng...
(Chưa học) 0 đ

Tháng 11

(tuần 9 - 12)

Chương trình sách giáo khoa
Chuyên đề - Góc và đường thẳng
(Chưa học) 0 đ
Chuyên đề - Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của...
(Chưa học) 0 đ
Chuyên đề - Phép nhân các số tự nhiên (Cơ bản)
(Chưa học) 0 đ
Chuyên đề - Đơn vị đo diện tích
(Chưa học) 0 đ
Chuyên đề - Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của...
(Chưa học) 0 đ
Chuyên để - Phép nhân các số tự nhiên (Nâng cao)
(Chưa học) 0 đ

Tháng 10

(tuần 4 - 8)

Chương trình sách giáo khoa
Chuyên đề - Bảng đơn vị đo khối lượng và các phép...
(Chưa học) 0 đ
Chuyên đề - Đơn vị đo thời gian và các phép tính
(Chưa học) 0 đ
Chuyên đề - Biểu đồ
(Chưa học) 0 đ
Chuyên đề - Trung bình cộng (Cơ bản)
(Chưa học) 0 đ
Chuyên đề - Tính chất giao hoán và tính chất kết...
(Chưa học) 0 đ
Chuyên đề - Phép cộng, trừ các số tự nhiên (Cơ...
(Chưa học) 0 đ
Chuyên đề - Trung bình cộng (Nâng cao)
(Chưa học) 0 đ
Chuyên đề - Phép cộng, trừ các số tự nhiên (Nâng...
(Chưa học) 0 đ

Tháng 9

(tuần 1 - 3)

Chương trình sách giáo khoa
Chuyên đề - Số tự nhiên (Cơ bản)
(Chưa học) 0 đ
Chuyên đề - So sánh các số tự nhiên (Cơ bản)
(Chưa học) 0 đ
Chuyên đề - Dãy số tự nhiên (Cơ bản)
(Chưa học) 0 đ
Chuyên đề - Số tự nhiên (Nâng cao)
(Chưa học) 0 đ
Chuyên đề - So sánh các số tự nhiên (Nâng cao)
(Chưa học) 0 đ

Trên đây là danh sách các chuyên đề ôn luyện từ cơ bản đến nâng cao, theo đúng chương trình sách giáo khoa. Các em nên ưu tiên học các chuyên đề mình còn yếu dựa trên đánh giá của bài kiểm tra tháng.

Tháng 8 (tuần 43 - 45) Chương trình sách giáo khoa
Tháng 7 (tuần 39 - 42) Chương trình sách giáo khoa
Tháng 6 (tuần 36 - 38) Chương trình sách giáo khoa
Tháng 5 (tuần 33 - 35) Chương trình sách giáo khoa
Tháng 4 (tuần 29 - 32) Chương trình sách giáo khoa
Tháng 3 (tuần 25 - 28) Chương trình sách giáo khoa
Tháng 2 (tuần 22 - 24) Chương trình sách giáo khoa
Tháng 1 (tuần 18 - 21) Chương trình sách giáo khoa
Tháng 12 (tuần 13 - 17) Chương trình sách giáo khoa
Tháng 11 (tuần 9 - 12) Chương trình sách giáo khoa
Tháng 10 (tuần 4 - 8) Chương trình sách giáo khoa
Tháng 9 (tuần 1 - 3) Chương trình sách giáo khoa