Dành cho Giáo viên
  • Đây là các chuyên đề toán từ cơ bản đến nâng cao, theo đúng chương trình học toán trên lớp.
  • Hàng tháng, các em học và làm bài kiểm tra các chuyên đề toán của tháng đó.
  • Để vượt qua một chuyên đề toán, em cần đạt 7 điểm trở lên. Hãy bắt đầu với chuyên đề cơ bản.
  • Các em hãy cố gắng làm nhiều bài test để tiến bộ và giành nhiều sao!
Tháng Học toán cơ bản Học toán nâng cao

Tháng 1

(tuần 20 - 24)

Chương trình sách giáo khoa
Chuyên đề - Nửa mặt phẳng, tia nằm giữa hai tia
(Chưa học) 0 đ
Chuyên đề - Phép nhân số nguyên (Cơ bản)
(Chưa học) 0 đ
Chuyên đề - Góc, số đo góc (Cơ bản)
(Chưa học) 0 đ
Chuyên đề - Bội và ước của một số nguyên (Cơ bản)
(Chưa học) 0 đ
Chuyên đề - Phân số bằng nhau (Cơ bản)
(Chưa học) 0 đ
Chuyên đề - Tính chất cơ bản của phân số (Cơ bản)
(Chưa học) 0 đ
Chuyên đề - Phép nhân số nguyên (Nâng cao)
(Chưa học) 0 đ
Chuyên đề - Góc, số đo góc (Nâng cao)
(Chưa học) 0 đ
Chuyên đề - Bội và ước của một số nguyên (Nâng...
(Chưa học) 0 đ
Chuyên đề - Phân số bằng nhau (Nâng cao)
(Chưa học) 0 đ
Chuyên đề - Tính chất cơ bản của phân số (Nâng...
(Chưa học) 0 đ

Tháng 12

(tuần 16 - 19)

Chương trình sách giáo khoa
Chuyên đề - Cộng và trừ các số nguyên (Cơ bản)
(Chưa học) 0 đ
Chuyên đề - Quy tắc dấu ngoặc và quy tắc chuyển...
(Chưa học) 0 đ
Chuyên đề - Cộng và trừ các số nguyên (Nâng cao)
(Chưa học) 0 đ

Tháng 11

(tuần 12 - 15)

Chương trình sách giáo khoa
Chuyên đề - Đoạn thẳng (Cơ bản)
(Chưa học) 0 đ
Chuyên đề - Ước chung lớn nhất (Cơ bản)
(Chưa học) 0 đ
Chuyên đề - Bội chung nhỏ nhất (Cơ bản)
(Chưa học) 0 đ
Chuyên đề - Tập hợp các số nguyên (Cơ bản)
(Chưa học) 0 đ
Chuyên đề - Trung điểm của một đoạn thẳng (Cơ...
(Chưa học) 0 đ
Chuyên đề - Đoạn thẳng (Nâng cao)
(Chưa học) 0 đ
Chuyên đề - Ước chung lớn nhất (Nâng cao)
(Chưa học) 0 đ
Chuyên đề - Bội chung nhỏ nhất (Nâng cao)
(Chưa học) 0 đ
Chuyên đề - Tập hợp các số nguyên (Nâng cao)
(Chưa học) 0 đ
Chuyên đề - Trung điểm của một đoạn thẳng (Nâng...
(Chưa học) 0 đ

Tháng 10

(tuần 7 - 11)

Chương trình sách giáo khoa
Chuyên đề - Tính chất chia hết của một tổng (Cơ...
(Chưa học) 0 đ
Chuyên đề - Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5 (Cơ...
(Chưa học) 0 đ
Chuyên đề - Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9 (Cơ...
(Chưa học) 0 đ
Chuyên đề - Ước và bội (Cơ bản)
(Chưa học) 0 đ
Chuyên đề - Số nguyên tố và hợp số (Cơ bản)
(Chưa học) 0 đ
Chuyên đề - Ước chung và bội chung (Cơ bản)
(Chưa học) 0 đ
Chuyên đề - Tính chất chia hết của một tổng (Nâng...
(Chưa học) 0 đ
Chuyên đề - Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5 (Nâng...
(Chưa học) 0 đ
Chuyên đề - Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9 (Nâng...
(Chưa học) 0 đ
Chuyên đề - Ước và bội (Nâng cao)
(Chưa học) 0 đ
Chuyên đề - Số nguyên tố và hợp số (Nâng cao)
(Chưa học) 0 đ
Chuyên đề - Ước chung và bội chung (Nâng cao)
(Chưa học) 0 đ

Tháng 9

(tuần 3 - 6)

Chương trình sách giáo khoa
Chuyên đề - Phép cộng và phép nhân các số tự...
(Chưa học) 0 đ
Chuyên đề - Phép trừ và phép chia các số tự nhiên...
(Chưa học) 0 đ
Chuyên đề - Lũy thừa và các phép toán (Cơ bản)
(Chưa học) 0 đ
Chuyên đề - Thứ tự thực hiện các phép tính
(Chưa học) 0 đ
Chuyên đề - Tia
(Chưa học) 0 đ
Chuyên đề - Phép cộng và phép nhân các số tự...
(Chưa học) 0 đ
Chuyên đề - Phép trừ và phép chia các số tự nhiên...
(Chưa học) 0 đ
Chuyên đề - Lũy thừa và các phép toán (Nâng cao)
(Chưa học) 0 đ

Tháng 8

(tuần 1 - 2)

Chương trình sách giáo khoa
Chuyên đề - Các bài toán về tập hợp (Cơ bản)
(Chưa học) 0 đ
Chuyên đề - Điểm và đường thẳng (Cơ bản)
(Chưa học) 0 đ
Chuyên đề - Tập hợp số tự nhiên. Ghi số tự nhiên...
(Chưa học) 0 đ
Chuyên đề - Các bài toán về tập hợp (Nâng cao)
(Chưa học) 0 đ
Chuyên đề - Điểm và đường thẳng (Nâng cao)
(Chưa học) 0 đ
Chuyên đề - Tập hợp số tự nhiên. Ghi số tự nhiên...
(Chưa học) 0 đ

Trên đây là danh sách các chuyên đề ôn luyện từ cơ bản đến nâng cao, theo đúng chương trình sách giáo khoa. Các em nên ưu tiên học các chuyên đề mình còn yếu dựa trên đánh giá của bài kiểm tra tháng.

Tháng 1 (tuần 20 - 24) Chương trình sách giáo khoa
Tháng 12 (tuần 16 - 19) Chương trình sách giáo khoa
Tháng 11 (tuần 12 - 15) Chương trình sách giáo khoa
Tháng 10 (tuần 7 - 11) Chương trình sách giáo khoa
Tháng 9 (tuần 3 - 6) Chương trình sách giáo khoa
Tháng 8 (tuần 1 - 2) Chương trình sách giáo khoa