Dành cho Giáo viên
  • Đây là các chuyên đề toán từ cơ bản đến nâng cao, theo đúng chương trình học toán trên lớp.
  • Hàng tháng, các em học và làm bài kiểm tra các chuyên đề toán của tháng đó.
  • Để vượt qua một chuyên đề toán, em cần đạt 7 điểm trở lên. Hãy bắt đầu với chuyên đề cơ bản.
  • Các em hãy cố gắng làm nhiều bài test để tiến bộ và giành nhiều sao!
Tháng Học toán cơ bản Học toán nâng cao

Tháng 11

(tuần 12 - 15)

Chương trình sách giáo khoa
Chuyên đề - Đại lượng tỉ lệ thuận (Cơ bản)
(Chưa học) 0 đ
Chuyên đề - Đại lượng tỉ lệ nghịch (Cơ bản)
(Chưa học) 0 đ
Chuyên đề - Các trường hợp bằng nhau của tam giác...
(Chưa học) 0 đ
Chuyên đề - Đại lượng tỉ lệ thuận (Nâng cao)
(Chưa học) 0 đ
Chuyên đề - Đại lượng tỉ lệ nghịch (Nâng cao)
(Chưa học) 0 đ
Chuyên đề - Các trường hợp bằng nhau của tam giác...
(Chưa học) 0 đ

Tháng 10

(tuần 7 - 11)

Chương trình sách giáo khoa
Chuyên đề - Số thập phân hữu hạn, số thập phân vô...
(Chưa học) 0 đ
Chuyên đề - Làm tròn số
(Chưa học) 0 đ
Chuyên đề - Số vô tỉ, khái niệm về căn bậc hai....
(Chưa học) 0 đ
Chuyên đề - Tổng ba góc của một tam giác (Cơ bản)
(Chưa học) 0 đ
Chuyên đề - Số vô tỉ, khái niệm về căn bậc hai....
(Chưa học) 0 đ
Chuyên đề - Tổng ba góc của một tam giác (Nâng...
(Chưa học) 0 đ

Tháng 9

(tuần 3 - 6)

Chương trình sách giáo khoa
Chuyên đề - Giá trị tuyệt đối của số hữu tỉ....
(Chưa học) 0 đ
Chuyên đề - Góc tạo bởi các đường thẳng cắt nhau...
(Chưa học) 0 đ
Chuyên đề - Lũy thừa của số hữu tỉ (Cơ bản)
(Chưa học) 0 đ
Chuyên đề - Tỉ lệ thức
(Chưa học) 0 đ
Chuyên đề - Tính chất dãy tỉ số bằng nhau (Cơ...
(Chưa học) 0 đ
Chuyên đề - Hai đường thẳng song song
(Chưa học) 0 đ
Chuyên đề - Giá trị tuyệt đối của số hữu tỉ....
(Chưa học) 0 đ
Chuyên đề - Góc tạo bởi các đường thẳng cắt nhau...
(Chưa học) 0 đ
Chuyên đề - Lũy thừa của số hữu tỉ (Nâng cao)
(Chưa học) 0 đ
Chuyên đề - Tính chất dãy tỉ số bằng nhau (Nâng...
(Chưa học) 0 đ

Tháng 8

(tuần 1 - 2)

Chương trình sách giáo khoa
Chuyên đề - Cộng, trừ, nhân, chia số hữu tỉ (Cơ...
(Chưa học) 0 đ
Chuyên đề - Số hữu tỉ, thứ tự trong tập hợp số...
(Chưa học) 0 đ
Chuyên đề - Cộng, trừ, nhân, chia số hữu tỉ (Nâng...
(Chưa học) 0 đ
Chuyên đề - Số hữu tỉ, thứ tự trong tập hợp số...
(Chưa học) 0 đ

Trên đây là danh sách các chuyên đề ôn luyện từ cơ bản đến nâng cao, theo đúng chương trình sách giáo khoa. Các em nên ưu tiên học các chuyên đề mình còn yếu dựa trên đánh giá của bài kiểm tra tháng.

Tháng 11 (tuần 12 - 15) Chương trình sách giáo khoa
Tháng 10 (tuần 7 - 11) Chương trình sách giáo khoa
Tháng 9 (tuần 3 - 6) Chương trình sách giáo khoa
Tháng 8 (tuần 1 - 2) Chương trình sách giáo khoa