Dành cho Giáo viên

Trang Học và Luyện - Toán lớp 7

  • Đây là các chuyên đề toán từ cơ bản đến nâng cao, theo đúng chương trình học trên lớp.
  • Hàng tháng, các em nên học và làm bài test các chuyên đề của tháng đó.
  • Để vượt qua một chuyên đề, em cần đạt 7 điểm trở lên. Hãy bắt đầu với chuyên đề cơ bản.
  • Các em hãy cố gắng làm nhiều bài test để tiến độ và giành nhiều sao!
Tháng Học Cơ Bản Học Nâng Cao

Tháng 10

(tuần 7 - 11)

Chương trình sách giáo khoa
Chuyên đề - Số thập phân hữu hạn, số thập phân vô...
(Chưa học) 0 đ
Chuyên đề - Làm tròn số
(Chưa học) 0 đ
Chuyên đề - Số vô tỉ, khái niệm về căn bậc hai....
(Chưa học) 0 đ
Chuyên đề - Tổng ba góc của một tam giác (Cơ bản)
(Chưa học) 0 đ
Chuyên đề - Số vô tỉ, khái niệm về căn bậc hai....
(Chưa học) 0 đ
Chuyên đề - Tổng ba góc của một tam giác (Nâng...
(Chưa học) 0 đ

Tháng 9

(tuần 3 - 6)

Chương trình sách giáo khoa
Chuyên đề - Giá trị tuyệt đối của số hữu tỉ....
(Chưa học) 0 đ
Chuyên đề - Góc tạo bởi các đường thẳng cắt nhau...
(Chưa học) 0 đ
Chuyên đề - Lũy thừa của số hữu tỉ (Cơ bản)
(Chưa học) 0 đ
Chuyên đề - Tỉ lệ thức
(Chưa học) 0 đ
Chuyên đề - Tính chất dãy tỉ số bằng nhau (Cơ...
(Chưa học) 0 đ
Chuyên đề - Hai đường thẳng song song
(Chưa học) 0 đ
Chuyên đề - Giá trị tuyệt đối của số hữu tỉ....
(Chưa học) 0 đ
Chuyên đề - Góc tạo bởi các đường thẳng cắt nhau...
(Chưa học) 0 đ
Chuyên đề - Lũy thừa của số hữu tỉ (Nâng cao)
(Chưa học) 0 đ
Chuyên đề - Tính chất dãy tỉ số bằng nhau (Nâng...
(Chưa học) 0 đ

Tháng 8

(tuần 1 - 2)

Chương trình sách giáo khoa
Chuyên đề - Cộng, trừ, nhân, chia số hữu tỉ (Cơ...
(Chưa học) 0 đ
Chuyên đề - Số hữu tỉ, thứ tự trong tập hợp số...
(Chưa học) 0 đ
Chuyên đề - Cộng, trừ, nhân, chia số hữu tỉ (Nâng...
(Chưa học) 0 đ
Chuyên đề - Số hữu tỉ, thứ tự trong tập hợp số...
(Chưa học) 0 đ

Trên đây là danh sách các chuyên đề ôn luyện từ cơ bản đến nâng cao, theo đúng chương trình sách giáo khoa. Các em nên ưu tiên học các chuyên đề mình còn yếu dựa trên đánh giá của bài kiểm tra tháng.

Tháng 10 (tuần 7 - 11) Chương trình sách giáo khoa
Tháng 9 (tuần 3 - 6) Chương trình sách giáo khoa
Tháng 8 (tuần 1 - 2) Chương trình sách giáo khoa