Dành cho Giáo viên

Hỏi toán và giải toán: Chủ đề - Phép nhân, phép chia các số có 5 chữ số với số có 1 chữ số (lớp 3)